შედეგები

პროექტის შედეგები:

•   მასწავლებელთა მულტილინგვური და საერთაშორისო  განათლების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის ჩარჩო კურიკულუმი
•   მასწავლებელთა მულტილინგვური და საერთაშორისო  განათლების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის კურსები, სილაბუსები, სასწავლო მასალები;
•  საქართველოსა და უკრაინაში 60 გადამზადებული აკადემიური პერსონალი, რომელიც მზადაა თანამედროვე სილაბუსების შესაქმნელად და საკლასო ოთახში   თანამედროვე სწავლების მეთოდების გამოყენებისათვის;
•   Moodle-ის პლათფორმა მასწავლებელთა მულტილინგვური და საერთაშორისო  განათლების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებისთვის;
•  პროექტის ელექტრონული გვერდი;
• სამიზნე უნივერსიტეტებში კომპიუტერებითა და თანამედროვე სასწავლო მასალებით აღჭურვილი ბიბლიოთეკები  მასწავლებელთა მულტილინგვური და საერთაშორისო  განათლების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ეფექტური განხორციელებისათვის;
•  ქართულ და უკრაინულ ენაზე ნათარგმნი  20 სახელმძღვანელო მულტილინგვური და საერთაშორისო განათლების შესახებ. თითოეულ ენაზე დაიბეჭდება 200 ეგზემპლარი;
•  ელექტრონული საერთაშორისო ჟურნალის „ბილინგვური განათლება“ 6 ნომერი - განთავსებული ელექტრონულ გვერდზე ქართულ, უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე.  Tracking hits