მიზნები

პროექტ  DIMTEGU-ის  ზოგადი მიზანია  საქართველოსა და უკრაინაში მულტილინგვური განათლების რეფორმის ხელშეწყობა.
პროექტის კონკრეტულ მიზნებს წარმოადგენს:
•    საქართველოსა და უკრაინის აკადემიური პერსონალის მომზადება  მულტილინგვური განათლების სამაგისტრო პროგრამაში თანამედროვე პედაგოგიური მეთოდების გამოყენებაში;
•  საქართველოსა და უკრაინის უსდ-ის მომზადება  მულტილინგვური განათლების სამაგისტრო პროგრამისა  და მოქმედ პედაგოგთა  სერტიფიცირებული პროგრამის ჩასატარებლად;
•  ბოლონიის პროცესთან შესაბამისობაში მყოფი თანამედროვე ჩაჩო კურიკულუმისა და სილაბუსების შექმნა მულტილინგვური განათლების  მაგისტრატურისა და მოქმედ პედაგოგთა  სასერტიფიკატო პროგრამისთვის საქართველოსა და უკრაინაში;
•  საქართველოსა და უკრაინის საჯარო სკოლების უზრუნველყოფა კვალიფიციური პედაგოგებითა და სასწავლო მასალებით, რათა მიეცეთ საშუალება შეხვდნენ გლობალიზაციისა და ადგილობრივი საზოგადოების გამოწვევებს;
•    საქართველოსა და უკრაინის უნივერსიტეტების აღჭურვა საკმარისი რაოდენობის თანამედროვე სასწავლო მასალებითა და ტექნიკით.Tracking hits