მთავარი

DIMTEGU

მულტილინგვურ მასწავლებელთა მომზადების პროგრამების შექმნა და დანერგვა საქართველოსა და უკრაინის უნივერსიტეტებში

პროექტის ნომერი 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR

პროექტის შერჩევა და დაფინანსება მოხდა ევროკომისიის მიერ.
იგი მიზნად ისახავს საქართველოსა და უკრაინაში მულტილინგვური განათლების რეფორმის მხარდაჭერას.   

პროექტის კოორდინატორი:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროექტის კონსორციუმის წევრები:
ხუთი უსდ საქართველოსა და უკრაინიდან
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ოლეს ჰონჩარის სახელობის დნეპროპეტროვსკის ეროვნული უნივერსიტეტი

ივან ფრანკოს სახელობის ლვოვის ეროვნული უნივერსიტეტი
ყირიმის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი
ოთხი უსდ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან:
ფრაიბურგის პედაგოგიური უნივერსიტეტი
ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტი
ლატვიის უნივერსიტეტი
ვილნიუსის უნივერსიტეტი

ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია -  სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი
პროექტის ხანგრძლივობა: 36 თვე

პროექტის დაწყების თარიღი: 2012 წლის 15 ოქტომბერი
პროექტის დასრულების თარიღი: 2015 წლის 14 ოქტომბერი

პროექტის სრული დაფინანსება: 1 020 523.20 EUR

Tempus-ს სრული კონტრიბუცია: 918 374.03 EUR

სრული თანადაფინანსება :102 149.17 EURTracking hits